Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö MACD Ett begrepp inom teknisk analys. MACD står för Moving Average Convergence/Divergence. MACD används både som trendverktyg och som en momentumindikator. MACD visar skillnaden mellan ett snabbt och ett långsamt exponentiellt glidande medelvärde. MACD består av en MACD-kurva och en signallinje. MACD-kurvan bildas oftast av EMA-12 (tolvveckors exponentiella glidande medelvärde) och EMA-26. Signallinjen är oftast EMA-9 som utgörs av nioveckors exponentiella glidande medelvärdet för MACD-kurvan. Tolkningarna av MACD varierar. Den konventionella tolkningen är följande. När signallinjen (EMA-9) rör sig över MACD utlöses en köpsignal. När signallinjen (EMA-9) rör sig under MACD utlöses en säljsignal. MACD anses vara en indikator som kan vända innan kursen vänder. Det kallas för leading indicator. Nackdelen är att signalerna kan komma för tidigt, innan bekräftelse. Läs mer om MACD här. Marknadsgarant En bank eller fondkommissionär som åtagit sig att se … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Kapitalförvaltning Att investera och förvalta ett kapital. Till exempel genom att investera i aktier, räntebärande papper, fastigheter eller andra realtillgångar. Kapitalförsäkring, KF En populär sparform som har schablonbeskattning istället för kapitalskatt på reavinster och utdelning. Läs mer här. Kassaflöde Visar företagets flöde av likvida medel, det vill säga hur mycket pengar som kommer in och som går ut. Ett positivt kassaflöde innebär att mer pengar kommer in än som går ut, motsatsen kallas negativt kassaflöde. Kassaflöde används i fundamental värdering av aktier med kassaflödesmodellen. Kassaflöde är inte samma sak som resultat. Ett företag kan uppvisa ett positivt resultat, men ändå ha ett negativt kassaflöde. Anledningen kan till exempel vara långa betalningstider till kunder, respektive korta kredittider från leverantörer, stora investeringar eller ökad kapitalbindning i varulager. Ett företags kassaflöde syns i kassaflödesanalysen. Kassaflöde kallas ofta för … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö  Identitet Den underliggande varan till en option.  Implicit volatilitet Ett begrepp inom optionsvärdering. Implicit volatilitet är marknadens förväntning om den framtida volatiliteten för den underliggande varan. Implicit volatilitet erhålls genom att härleda volatiliteten från optionspremien enligt Black-Scholes formel för optionsvärdering. Jämför med historisk volatilitet. Importerad inflation Prisnivån stiger på grund av prishöjningar på importvaror, ofta genom att den egna valutan försvagas gentemot omvärlden.  Index Ett index visar procentuella förändringar. Exempelvis visar konsumentprisindex, KPI, förändringen i inflation från år till år. Ofta utgår index från ett basår som då blir 100 (eller ibland 1 000) som sedan räknas om varje år så att den procentuella ökningen motsvarar samma procentuella ökning på basårets 100.  Andra exempel är aktieindex som Affärsvärldens generalindex, Dow Jones Industrial Index och FTSE 100. Indexfond En … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Gamma  Ett nyckeltal inom optionsvärdering. Gamma är ett riskmått som mäter deltavärdets känslighet för prisförändringar i den underliggande varan. Genomsnittligt anskaffningsvärde, GAV  En metod för att beräkna skatt på aktievinster. Genomsnittsmetoden går ut på att man beräknar ett genomsnittligt anskaffningsvärde för värdepapper av samma slag. Till exempel, man köper först 1 000 aktier till kursen 45 kronor och sedan ytterligare 200 aktier till kursen 54 kronor. Genomsnittligt anskaffningsvärde för hela innehavet blir då:    (45 x 1 000) + (54 x 200)/ 1 200 = 46,50 kronor GARP Förkortning för Growth At a Reasonable Price. Tillväxt till ett rimligt pris, eller tillväxtaktier som inte är för dyra. Introducerades av Peter Lynch som använde PEG-talet: P/e dividerat med Growth. Ett företag med ett p/e-tal på 20 och en tillväxt … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Fallande kniven En typisk liknelse från finansvärlden som ska illustrera hur en fallande marknad beter sig. En fundamentalist (en analytiker som använder fundamental analys för att värdera företag) och en chartist (som använder teknisk analys för att analysera marknaden) åt middag tillsammans. När chartisten häller upp mer vin råkar han stöta till sin bordskniv som faller ner från bordet med spetsen före och sätter sig i fundamentalisten sko. Fundamentalisten sitter alldeles stilla under tiden. Chartisten ber om ursäkt och undrar: ”Varför flyttade du inte på foten?” Fundamentalisten funderar en stund och svarar: ”Jag trodde att den skulle vända upp igen.” Fama, Eugene Ekonomiprofessor på Chicagouniversitetet som skrev en berömd artikel i Journal of Finance i maj 1970 där han påstod att aktiemarknaden är effektiv. Fast växelkurs Ett system … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö EBT Förkortning av Earnings Before Tax. På svenska motsvaras det av resultat före skatt.  EPS Förkortning av Earnings Per Share. På svenska motsvaras det av vinst per aktie (VPA). EBIT Förkortning av Earnings Before Interest and Tax. På svenska motsvaras det av resultat före räntekostnader och skatt, dvs företagets rörelseresultat. EBITA Förkortning av Earnings Before Interest, Tax and Amortization. På svenska motsvaras det av resultat före räntekostnader, skatt och avskrivningar/nedskrivningar på goodwill.  EBITDA Förkortning av Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. På svenska motsvaras det av resultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill. EBITDA kommer nära företagets faktiska kassaflöde och är ett omdebatterat resultatmått. Eftersom det exkluderar ännu fler kostnader än EBIT (avskrivningar och nedskrivningar) kan det vara missvisande och visa ett skenbart högt resultat. EBITDA är ett resultatmått som … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Dagsorder En order som löper ut om den inte har genomförts under den börsdag som den lades in eller följande börsdag om ordern lades in sedan börsen stängts. Alla order är dagsorder, såvida annat inte har angivits. Dead cat bounce Finansjargong från efterdyningarna av Svarta måndagen den 19 oktober 1987. Liknelsen säger att en katt som släpps från toppen av en skyskrapa kanske studsar lite när den slår i marken, men är likväl stendöd. Likadant i en kraftigt fallande aktiemarknad. En kort, snabb rekyl upp under nedgången är inget mer än ett fåfängt ryck i en död marknad. Death cross Ett begrepp inom teknisk analys. Death cross är skärningspunkten där kort glidande medelvärde (till exempel 50-dagars) skär genom ett längre (till exempel 200-dagars) ovanifrån på väg ner. Death cross är en säljsignal. Motsatsen kallas Golden cross. Läs mer om glidande … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Call/Call auction En call är en samling av köpare och säljare på aktiemarknaden, ofta innan marknaden öppnar, till exempel en morgoncall där orderböckerna byggs upp. Köpare och säljare kan vid vissa förutbestämda tidpunkter under några minuter, oftast 10 till 15 minuter, ange priser till vilka man är beredd att köpa respektive sälja en aktie. Handelssystemet samlar sedan ihop alla köp- och säljordrar och räknar fram det pris till vilket flest aktier kan omsättas. Detta pris kallas jämviktspris eller callpris. Callen samlar alltså likviditet och resulterar i flera affärer till samma pris. Kallas även upprop. CAPE Förkortning för Cyclically Adjusted P/E, kallas även Shiller-P/E och Graham & Dodd-P/E. Erhålls genom att dela aktiekursen med de tio årens senaste årsvinster. Läs mer om CAPE här Capital Asset Pricing Model, CAPM En finansiell modell … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Balanserade vinster Aktiebolagets ackumulerade och skattade vinster, det vill säga vinster som inte delats ut till aktieägarna. Särskild rubrik i balansräkningen. Varje år disponeras årets vinst efter bolagsstämmans beslut så att den antingen, helt eller delvis, delas ut till aktieägarna eller balanseras i balansräkningen som eget kapital.  Balansomslutning Alla tillgångarna som redovisas i balansräkning. Balansräkning Ekonomisk rapport som ingår i företagets bokslut, en uppställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Bankcertifikat Ett löpande skuldebrev utgivet av bank, utställt på innehavaren och med en löptid på högst ett år. Motsvaras av statens statsskuldväxlar, fast med varierande kreditvärdighet. De handlas på penningmarknaden. Bankcertifikat köps till dagskurs och återköps av banken på bestämd dag till ett i förväg bestämt pris. Bankcertifikat gavs ut för första gången 1981 och lade då grunden till dagens svenska räntemarknad. Bear market … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö A-aktie En röststark aktie, ofta med en röst. Motsatsen är röstsvaga aktier, B-aktier, som kan ha 1/10 röst. A-aktier representerar oftast ett långsiktigt ägande. A-aktier tillkom för att de ursprungliga ägarna skulle kunna ta in nytt kapital utan att tappa för mycket inflytande över bolaget.  Agio Belopp med vilket priset på ett värdepapper överstiger det nominella värdet. Disagio är när priset understiger det nominella värdet. Är det aktuella värdet exakt lika med det nominella står värdepappret i pari. Aktie Ordet aktie kommer ursprungligen från latinets a´ctio som betyder handling eller verksamhet. En aktie är ägarandel i ett aktiebolag. Som aktieägare har man rätt till del i bolagets vinst samt utdelning och rösträtt på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.  Man har även del i tillgångar vid en eventuell likvidering. Grundprincipen är … Läs mer