Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö EBT Förkortning av Earnings Before Tax. På svenska motsvaras det av resultat före skatt.  EPS Förkortning av Earnings Per Share. På svenska motsvaras det av vinst per aktie (VPA). EBIT Förkortning av Earnings Before Interest and Tax. På svenska motsvaras det av resultat före räntekostnader och skatt, dvs företagets rörelseresultat. EBITA Förkortning av Earnings Before Interest, Tax and Amortization. På svenska motsvaras det av resultat före räntekostnader, skatt och avskrivningar/nedskrivningar på goodwill.  EBITDA Förkortning av Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. På svenska motsvaras det av resultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill. EBITDA kommer nära företagets faktiska kassaflöde och är ett omdebatterat resultatmått. Eftersom det exkluderar ännu fler kostnader än EBIT (avskrivningar och nedskrivningar) kan det vara missvisande och visa ett skenbart högt resultat. EBITDA är ett resultatmått som … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Dagsorder En order som löper ut om den inte har genomförts under den börsdag som den lades in eller följande börsdag om ordern lades in sedan börsen stängts. Alla order är dagsorder, såvida annat inte har angivits. Dead cat bounce Finansjargong från efterdyningarna av Svarta måndagen den 19 oktober 1987. Liknelsen säger att en katt som släpps från toppen av en skyskrapa kanske studsar lite när den slår i marken, men är likväl stendöd. Likadant i en kraftigt fallande aktiemarknad. En kort, snabb rekyl upp under nedgången är inget mer än ett fåfängt ryck i en död marknad. Death cross Ett begrepp inom teknisk analys. Death cross är skärningspunkten där kort glidande medelvärde (till exempel 50-dagars) skär genom ett längre (till exempel 200-dagars) ovanifrån på väg ner. Death cross är en säljsignal. Motsatsen kallas Golden cross. Läs mer om glidande … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Call/Call auction En call är en samling av köpare och säljare på aktiemarknaden, ofta innan marknaden öppnar, till exempel en morgoncall där orderböckerna byggs upp. Köpare och säljare kan vid vissa förutbestämda tidpunkter under några minuter, oftast 10 till 15 minuter, ange priser till vilka man är beredd att köpa respektive sälja en aktie. Handelssystemet samlar sedan ihop alla köp- och säljordrar och räknar fram det pris till vilket flest aktier kan omsättas. Detta pris kallas jämviktspris eller callpris. Callen samlar alltså likviditet och resulterar i flera affärer till samma pris. Kallas även upprop. CAPE Förkortning för Cyclically Adjusted P/E, kallas även Shiller-P/E och Graham & Dodd-P/E. Erhålls genom att dela aktiekursen med de tio årens senaste årsvinster. Läs mer om CAPE här Capital Asset Pricing Model, CAPM En finansiell modell … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö Balanserade vinster Aktiebolagets ackumulerade och skattade vinster, det vill säga vinster som inte delats ut till aktieägarna. Särskild rubrik i balansräkningen. Varje år disponeras årets vinst efter bolagsstämmans beslut så att den antingen, helt eller delvis, delas ut till aktieägarna eller balanseras i balansräkningen som eget kapital.  Balansomslutning Alla tillgångarna som redovisas i balansräkning. Balansräkning Ekonomisk rapport som ingår i företagets bokslut, en uppställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Bankcertifikat Ett löpande skuldebrev utgivet av bank, utställt på innehavaren och med en löptid på högst ett år. Motsvaras av statens statsskuldväxlar, fast med varierande kreditvärdighet. De handlas på penningmarknaden. Bankcertifikat köps till dagskurs och återköps av banken på bestämd dag till ett i förväg bestämt pris. Bankcertifikat gavs ut för första gången 1981 och lade då grunden till dagens svenska räntemarknad. Bear market … Läs mer

Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö A-aktie En röststark aktie, ofta med en röst. Motsatsen är röstsvaga aktier, B-aktier, som kan ha 1/10 röst. A-aktier representerar oftast ett långsiktigt ägande. A-aktier tillkom för att de ursprungliga ägarna skulle kunna ta in nytt kapital utan att tappa för mycket inflytande över bolaget.  Agio Belopp med vilket priset på ett värdepapper överstiger det nominella värdet. Disagio är när priset understiger det nominella värdet. Är det aktuella värdet exakt lika med det nominella står värdepappret i pari. Aktie Ordet aktie kommer ursprungligen från latinets a´ctio som betyder handling eller verksamhet. En aktie är ägarandel i ett aktiebolag. Som aktieägare har man rätt till del i bolagets vinst samt utdelning och rösträtt på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.  Man har även del i tillgångar vid en eventuell likvidering. Grundprincipen är … Läs mer