Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö

MACD

Ett begrepp inom teknisk analys. MACD står för Moving Average Convergence/Divergence. MACD används både som trendverktyg och som en momentumindikator. MACD visar skillnaden mellan ett snabbt och ett långsamt exponentiellt glidande medelvärde. MACD består av en MACD-kurva och en signallinje. MACD-kurvan bildas oftast av EMA-12 (tolvveckors exponentiella glidande medelvärde) och EMA-26. Signallinjen är oftast EMA-9 som utgörs av nioveckors exponentiella glidande medelvärdet för MACD-kurvan.

Tolkningarna av MACD varierar. Den konventionella tolkningen är följande. När signallinjen (EMA-9) rör sig över MACD utlöses en köpsignal. När signallinjen (EMA-9) rör sig under MACD utlöses en säljsignal. MACD anses vara en indikator som kan vända innan kursen vänder. Det kallas för leading indicator. Nackdelen är att signalerna kan komma för tidigt, innan bekräftelse.

Läs mer om MACD här.

Marknadsgarant

En bank eller fondkommissionär som åtagit sig att se till att det finns både köpare och säljare för ett visst värdepapper. Marknadsgaranten ställer ut både köp- och säljkurser. Från engelskans market maker.

Marknadsrisk

Ett begrepp inom modern portföljteori, kallas även för systematisk risk, och visar vilken risk marknaden som helhet har. Risken kopplad till en enskild aktie kallas för unik risk eller osystematisk risk. Marknadsrik mäts med nyckeltalet beta. Marknaden anses ha ett beta på 1. En aktie med ett beta på 1 förväntas därmed röra sig precis som marknaden. En väldiversifierad aktieportfölj har ett beta som närmar sig 1. Läs mer här.

Marknadsränta

Ett samlingsnamn för de räntor som bestäms av marknaden. Man brukar prata om den korta räntan och den långa räntan. Den korta räntan utgörs av avkastningen på statsskuldväxlar på penningmarknaden. Den långa räntan utgörs av avkastningen på statsobligationer på obligationsmarknaden. Den korta räntan styr i stor utsträckning de rörliga lånen till villa, fritidshus och bostadsrätt.

Den långa räntan styr till stor del den bundna räntan. Riksbanken kan påverka den korta räntan i viss utsträckning genom att köpa och sälja statspapper. Den långa räntan styrs huvudsakligen av marknadens inflationsförväntningar. Om inflationen antas stiga kommer den långa räntan att stiga eftersom placerarna vill ha en högre ränta för att kompensera sig för inflationsrisken. Den korta räntan styrs bland annat av riksbankens repor.

Läs mer här: Ränta – hur fungerar det?

McClellan Oscillator

En teknisk indikator som mäter antal aktier som stiger i relation till hur många som faller. Anger när börsen är överköpt respektive översåld. 

Mean reversion, reversion to mean

En hypotes som hävdar att en kurs alltid strävar efter att återgå till ett slags normalläge baserat på ett glidande medelvärde. Används inom teknisk analys och så kallade oscillerande indikatorer.

Läs mer här: Vad är oscillation?

Medelvärde

Det genomsnittliga värdet av flera olika värden dividerat med antal värden. Medelvärdet av till exempel 1, 3, 4 och 8 är:

   (1 + 3 + 4 + 8) / 4 = 4

Medelvärde används mycket inom teknisk analys. 

Median

Det mittersta värdet av flera olika värden som är ordnade i fallande eller stigande ordning. Medianen av till exempel 1, 4, 7, 12, 16, 23 och 56 är 12.

Misery index

Ett index som var rätt spritt i USA under lågkonjunkturåren 1977 till 1981. Misery index har följande definition:

   Misery index = inflation + arbetslöshet + marknadsränta

Har oftast en negativ korrelation med aktiebörsen, det vill säga när index står högt rasar börsen. Indexet publiceras bland annat av Wall Street Journal. Kallas även Investors’ misery index.

Moat

Moat kommer från engelskan och betyder vallgrav. Inom investeringar menar man att att produkter och tjänster som har stora vallgravar (motas) runt sig är de som har lättast för at överleva och utvecklas. Uttrycket kommer från Warren Buffett som menar att det är nyckeln till att analysera och beskriva ett företags uthålliga konkurrensfördelar.

Momentum

Ett centralt begrepp inom teknisk analys. Momentum mäter styrkan eller hastigheten i kursutvecklingen och kan jämföras med en boll som kastas rakt upp i luften. När bollen lämnar handen är accelerationen som snabbast, därefter faller den och strax innan bollen vänder ned igen är accelerationen som lägst. Momentum ligger till grund för en rad tekniska indikatorer som RSI, stochastic och oscillator. 

Momentum kan beräknas på en rad olika sätt. Den vanligaste varianten går ut på att man tar differensen mellan dagskursen (normalt används slutkursen) och kursen för N dagar sedan, till exempel 10 dagar. Momentum har följande definition:

   Momentum = Dagskurs – Kursen för N dagar sedan

Till exempel, om dagskursen för en aktie är 100 kr och kursen för 10 dagar sedan var 80 kr beräknas 10-dagars momentum således som:

   Momentum = 100 – 80 = 20

När momentumkurvan är över noll innebär det följaktligen att kursen är högre idag än vad den var för 10 dagar sedan. När den är under så är dagskursen lägre än för 10 dagar sedan. Man använder begreppet momentum även i ett mer allmänt sammanhang. Till exempel kan man säga att aktien har ett bra momentum, det vill säga den rör sig upp eller ner. 

Läs mer om momentum här.

Motstånd, motståndslinje

Tillsammans med stöd/stödlinje ett mycket centralt begrepp inom teknisk analys.  Ett motstånd är en kursnivå i ett diagram som kursen har svårt att bryta igenom uppåt. Motstånd bildas när kursen har vänt vid en nivå, en gång eller flera gånger. Ju fler gånger ett motstånd testas, desto starkare blir motståndet. Motstånd kan vara både horisontella och lutande. Som lutande används de för att visa en fallande trend. Tillsammans med en stödlinje visar de ett tradingintervall.

Naken option

En option som ställs ut utan att säljaren äger det underliggande värdepappret. 

NASDAQ

Förkortning för National Association of Securities Dealers’ Automated Qoutation System. Världens näst största aktiemarknad, efter New York Stock Exchange, totalt över 5 000 företag är noterade. New York Stock Exchange har ett större totalt börsvärde, men NASDAQ har större omsättning. Består av tre marknader: National Market, SmallCap Market och OTC Bulletin Board.

NASDAQ är inriktat på teknologiföretag, till exempel Cisco, Microsoft, Intel och Ericsson är noterade här. NASDAQ startade 1971 och hamnade mycket i fokus under slutet av 1990-talet i samband med den snabba tillväxten i teknikaktier. Flera olika index finns, det allra vanligaste är NASDAQ Composite.

NAV

Förkortning för nettoandelsvärde, från engelskans Net Asset Value, och är värdet på en fonds andelar. Kan också vara skillnaden mellan ett företags tillgångar och dess skulder (eget kapital.

Nollkupongobligation

En obligation som under sin löptid inte betalar ut ränta (noll kupongränta). Istället utgörs avkastningen av skillnaden mellan lösenvärde och inköpsvärde. Exempel på nollkuponger är statsskuldväxlar som handlas på penningmarknaden. Till exempel, en investerare köper en statsskuldväxel för 9,5 Mkr och löser in den efter exakt ett år för 10 Mkr. Vinsten blir 0,5 Mkr. Avkastningen på investeringen blir 0,5 / 9,5 = 5,26 procent. Det finns numera även nollkupongare som sparform för privatpersoner. 

Normalfördelning

Ett centralt statistiskt begrepp, samma som den äldre benämningen Gaussfördelning. Normalfördelning används för att beskriva variation runt ett medelvärde och är vanligt inom modern portföljteori. Fenomenet upptäcktes ursprungligen 1733 av Abraham de Moivre som undersökte gränsfördelning för antalet vinster i en lång serie av hasardspel.

I slutet av 1700-talet gjorde Francis Galton samma upptäckt när han undersökte vikt och form på gröna ärtor. Han fann att ärtornas vikt varierade kring en standardvikt. När han ritade upp en kurva över en mängd slumpmässigt utvalda ärtors vikt såg kurvan ut som profilen av en kyrkklocka. På engelska kallas den därför Bell Curve, på svenska klockformad fördelning. Kurvan är hög i mitten där de flesta utfallen finns och smalnar sedan av utmed sidorna. Ju plattare och bredare kurvan är, desto större varians och standardavvikelse från medelvärdet. En smal och hög kurva visar det motsatta.

Begreppet normalfördelning är mycket användbart inom värdering av värdepapper. Till exempel, normalfördelningen visar att aktier med extremt bra avkastning är ovanliga, liksom aktier med extremt dålig avkastning. Kurvor över avkastningen på olika värdepapper, råvaror och terminer följer alla i stort sett en normalfördelning runt ett medelvärde.

Till exempel, i en normalfördelning av framtida förväntningar på en aktiekurs är sannolikheten 68 procent att kursen kommer att vara inom en standardavvikelse från medelvärdet.  Anta att en aktieoptions pris anger att den förväntade aktiekursen om ett år är 200 kronor. Standardavvikelsen är 15 procent. Om fördelningen är normal kan man som investerare vara till 68 procent säker på att aktien kommer att ligga mellan 170 till 230 kronor om ett år. 

Nyemission

Ett aktiebolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Görs normalt sett för ett hjälpa företaget finansiera en expansion, men kan även vara nödvändig för att undvika konkurs. En nyemission ökar företagets aktiekapital och kassa. Läs mer här:

↑ Tillbaka till toppen