Ordlista

A  Ι  B  Ι  C  Ι  D  Ι  E  Ι  F  Ι  G-H  Ι  I-J  Ι  K-L  Ι  M-N  Ι  O-P  Ι  Q-R  Ι  S-T  Ι  U-Ö

Call/Call auction

En call är en samling av köpare och säljare på aktiemarknaden, ofta innan marknaden öppnar, till exempel en morgoncall där orderböckerna byggs upp. Köpare och säljare kan vid vissa förutbestämda tidpunkter under några minuter, oftast 10 till 15 minuter, ange priser till vilka man är beredd att köpa respektive sälja en aktie. Handelssystemet samlar sedan ihop alla köp- och säljordrar och räknar fram det pris till vilket flest aktier kan omsättas. Detta pris kallas jämviktspris eller callpris. Callen samlar alltså likviditet och resulterar i flera affärer till samma pris. Kallas även upprop.

CAPE

Förkortning för Cyclically Adjusted P/E, kallas även Shiller-P/E och Graham & Dodd-P/E. Erhålls genom att dela aktiekursen med de tio årens senaste årsvinster. Läs mer om CAPE här:

Capital Asset Pricing Model, CAPM

En finansiell modell som illustrerar sambandet mellan förväntad risk och förväntad avkastning. Modellen utgör grunden i modern portföljteori. Benämns oftast bara CAPM. Lanserades av Harry Markowitz som fick Nobelpriset 1990 för det tillsammans med William Sharpe och Merton Miller som hade vidareutvecklat Markowitz tankar.

Idag använder i princip alla stora placerare och fondförvaltare deras portföljvalsteori. Modellen säger att risken i ett innehav minskar med antalet aktier i innehavet, ju fler aktier desto mindre risk. Detta beror på att det finns två typer av risker i en aktieportfölj: unik risk (eller osystematisk risk) och marknadsrisk (eller systematisk risk). Den unika risken är förknippad med företaget och marknadsrisken hänger ihop med marknaden i stort. Marknadsrisken mäts med betavärdet.

CAPM har följande definition:

   rp = rf + ßp (rm – rf)

   där:

   rp = beräknad avkastning på portföljen

   rf = den riskfria räntan (till exempel statsobligationer)

   rm = den förväntade avkastningen på marknaden som helhet (index)

   ßp = portföljens betavärde

Till exempel, anta att riskfria räntan är 8 procent, att marknaden förväntas avkasta 12 procent och betavärdet på portföljen är 1,2. Enligt CAPM förväntas då portföljen ge en avkastning på:

   8 + 1,2 x (12 – 8) = 12,8 procent

Om en aktieportfölj eller fond genererar en avkastning som avviker från den förväntade enligt betavärdet ovan, kallas avvikelsen för alfa. I en effektiv marknad är alfa alltid noll. Enligt CAPM antas marknaden vara effektiv och den enda risken en investerare behöver ta hänsyn till är marknadsrisken. Den unika risken kan diversifieras bort genom att öka antalet aktier i portföljen. En akties förväntande avkastning bör således bestå av dels ersättning för den uppskjutna konsumtionen vilken bestäms av den riskfria räntan, och dels av aktiens marknadsrisk.

Markowitz och Sharpe hävdade att två tredjedelar av den totala risken är kopplad till den unika risken. Så fort man ökar antalet aktier i sin portfölj avtar därför den totala risken. En aktieportfölj med endast en aktie har störst risk. Köper man en aktie till har den unika risken halverats. Köper man ytterligare ett par aktier minskar den unika risken ännu mer. Helst bör portföljen bestå av 6-10 aktier, spridda på olika branscher. Att öka antalet aktier inom olika branscher kallas för att man diversifierar sin portfölj, man sprider riskerna helt enkelt.

Cash Flow Return On Investment/CFROI

Ett företagsekonomiskt nyckeltal som mäter lönsamhet. CFROI definieras som en investerings kassaflöde dividerat med investeringen. Till exempel, ett företags kassaflöde dividerat med börsvärde. 

Centralbank

Den offentliga bank som ansvarar för utgivning av sedlar och mynt i ett land. Förvaltar även guld- och valutareserven, ansvarar för landets penning- och valutapolitik samt fungerar som statens bank. Bland de första i världen brukar räknas Sveriges Riksbank från 1668 och Bank of England från 1694.

Contango

När priset för framtida leveranser av commodities, till exempel sojabönor, kaffe eller spannmål, är högre än nuvarande. Kallas ibland för forwardation. Contango är normalt, eftersom kostnaden för till exempel lager, ränta och försäkring måste betalas under tiden. Motsatsen kallas backwardation.

Contrarian

Placeringsstrategi som i princip går ut på att gå emot strömmen, att göra tvärtom alla andra. 

Corner

En position som innebär att en aktieägare har mer än 10 procent av rösterna i ett börsnoterat företag. Det innebär att innehavaren av en corner position kan stoppa ett uppköp då det krävs minst 90 procent för att genomdriva tvångsinlösen. 

Courtage

En avgift man får betala på en köp- respektive säljorder till mäklaren, som ett slags serviceavgift, för att han genomför uppdraget. Om ordern inte går igenom utfaller inget courtage. Courtaget ingår i det totala priset vid köp och sälj av en aktie och är avdragsgillt. Vanligen ligger courtage på ca 0,45 procent för aktier på A-listan och ungefär 0,65 procent för aktier på O-listan och OTC-listan. De flesta fondkommissionärer har även ett minimicourtage, runt 50-200 kronor. Internetmäklare ligger ofta lägre. Även fonder betalar courtage till fondkommissionären vid köp och försäljning av värdepapper. Avgiften drabbar fondspararen eftersom pengarna tas ur fonden och då minskar fondens andelsvärde.

Cover

Innebär att man köper tillbaka optioner eller terminer som man ställt ut (sålt) för att neutralisera sin position. Man täcker alltså sin position. 

Covered call

Innebär att man utfärdar (säljer) köpoptioner på en underliggande vara, till exempel aktier, som man äger. På svenska säger man ibland ett täckt utfärdande. Motsatsen heter naked call, eller ett naket utfärdande. Covered call är ett sätt att öka avkastningen i sin portfölj i tider när kurserna står stilla eller sjunker svagt.

Till exempel, en investerare äger 1 000 Hennes & Mauritz. Han tror på aktien långsiktigt men tror också att den kommer stå still på kort sikt. Aktien står i 200 kronor. Genom att utfärda köpoptioner med lösen 210 kronor får en han optionspremie på till exempel 10 000 kronor. Om aktien inte stiger över lösenkursen 210 kronor innan slutdagen får han behålla premien.

Covered put

Innebär att man utfärdar (säljer) säljoptioner och samtidigt har tillräckligt med kontanter som säkerhet om man skulle bli löst och tvungen att köpa under underliggande varan, till exempel en aktie. Covered put är ett sätt att öka avkastningen i sin portfölj i tider när kurserna står stilla eller stiger.

Cykliska aktier

Aktier i företag vars vinster påverkas starkt av konjunkturförloppet. Till exempel företag inom lastbilsindustrin, stålindustrin, pappers- och massaföretag samt kapitalvaruföretag.

↑ Tillbaka till toppen